Chula Engineering

Education 4.0

Innovation Society

ในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนและแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม วิศวกรมีบทบาทสำคัญในการสรรค์สร้างคำตอบแก่ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

Chula Engineering

วิศวฯ จุฬาฯ ถือเอาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อไปชี้นำการพัฒนาสังคมเป็นพันธกิจอันดับหนึ่ง วิศวฯ จุฬาฯ ที่ในการก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 เรียกตัวเองว่า Chula Engineering ได้นำรากฐานอันยาวนานในแนวคิดการผลิตบัณฑิตวิศวกร บูรณาการเข้ากับนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับโลก ได้นำมาสู่กระบวนการผลิตบัณฑิตที่เรียกว่า Chula Engineering Education 4.0

Chula Engineering Education 4.0

องค์ประกอบของบัณฑิตวิศวกรที่จะได้รับบ่มเพาะจาก Chula Engineering Education 4.0 ได้แก่

พร้อมกับวิชาชีพวิศวกรยุคนี้ พร้อมรับวิชาชีพยุคหน้า

ความรู้ ทักษะ และแนวคิดทั้งหมดนี้จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนมัธยมที่เข้ามา ให้พร้อมกับวิชาชีพวิศวกรยุคนี้ที่ต้องทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพหุสาขาและพหุวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้น กับสังคมยุคหน้าที่บุคคลจะมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนอาชีพไปอย่างต่อเนื่องในช่วงชีวิต ยังเป็นที่ยอมรับว่าความรู้และความสามารถที่เรียกว่าการคิดเป็นระบบอย่างวิศวฯ นี้ จะเป็นประโยชน์แก่บัณฑิตวิศวฯจุฬาฯ ทั้งเมื่อจบการศึกษาและในภายภาคหน้า