Chula Engineering

Direct Admission

Year 2558

จำนวนรับเข้าศึกษาระบบรับตรงแบบปกติ
สาขาวิชา จำนวนรับ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 610
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 25
สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 30
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40
สาขาวิศวกรรมสำรวจ 30
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 90
* ปีการศึกษา 2558 เลือกได้ 4 อันดับ
** หากเข้าศึกษาโดยสังกัดภาควิศวกรรมศาสตร์ จะสามารถทำเรื่องย้ายภาคได้ภายหลังแม้จะเลือกภาคตอนปี 2 แล้วก็ตาม
*** หากเข้าศึกษาโดยสังกัดภาควิชาอื่นๆ จะไม่สามารถทำเรื่องขอย้ายภาคได้โดยเด็ดขาด
**** ข้อพึงระวัง : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เมื่อถึงช่วงที่สามารถเลือกภาคได้ บางสาขาวิชาที่ได้เปิดรับในรอบรับตรงแล้วจะมีสัดส่วนการรับตามแผนน้อย เช่นสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 10 คน แต่ทั้งนี้สัดส่วนรับจริงขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างเนื่องมาจากผู้สละสิทธิ์ในรอบรับตรง
องค์ประกอบค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ขั้นต่ำในการคัดเลือก
วิชา น้ำหนัก(%) เกณฑ์ขั้นต่ำ(%)
GAT 20 -
PAT1 20 -
PAT3 60 -
รวมทุกวิชา 100 51
ตารางแสดงคะแนนต่ำสุดย้อนหลังของการรับตรงแบบปกติ

สาขา
คะแนนต่ำสุด
ปี2557 ปี2556 ปี2555 ปี2554
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 18552.50 19100.00 16465.20 20951.10
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - 21950.00 - -
สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 15620.00 18800.00 16270.00 20809.00
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15340.00 18750.00 - -
สาขาวิศวกรรมสำรวจ 15316.25 18540.00 15910.00 20534.30
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15380.00 20000.00 18100.00 23266.80
* - หมายถึงไม่มีการรับนิสิตสาขาดังกล่าวในปีนั้น
** ปี 2557 สามารถเลือกได้ 1 อันดับ แต่ปี 2558 และปีอื่นๆ เลือกได้ 4 อันดับ
*** แต่ละปีอาจมีเกณฑ์คะแนน และจำนวนรับที่แตกต่างกัน
กราฟแสดงคะแนนต่ำสุดย้อนหลังของการรับตรงแบบปกติ
Chula Engineering