Chula Engineering

ISE Admission

Year 2558

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL (Paper based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ
 3. มีคะแนนสอบความถนัดทางคณิศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • CU-AAT (Math Section) ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  • SAT l (Math Level1) และ SAT ll (Math Level2) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
 4. มีคะแนนสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • CU-ATS ไม่ต่ำกว่า 800 หรือ
  • SAT ll (Physics and Chemistry) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600

โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบในข้อ 2-4 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

จำนวนที่จะเข้ารับศึกษา

รวม 4 สาชาวิชา จำนวน 200 คน ดังนี้

 • สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (ADME) จำนวน 50 คน
 • สาชาวิศวกรรมนาโน (NANO) จำนวน 60 คน
 • สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE) จำนวน 60 คน
 • สาขาวิศวกรรมอากาศยาน (AERO) จำนวน 30 คน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://www.ise.eng.chula.ac.th โดยสามารถเลือกสาขาได้สูงสุด 4 อันดับ
 2. พิมพ์ใบสมัครพร้อมนำหลักฐานการสมัครและเงินจำนวน 100 บาทมายื่นได้ที่ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (International School of Engineering; ISE) ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 8:30 - 12:00 น. และเวลา 13:00 - 16:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

*ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.ise.eng.chula.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (International School of Engineering; ISE) ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-218-6422-4

หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงและนำหลังฐานประกอบการสมัครมาแสดงดังนี้

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 2. ใบรับรองผลการศึกษา
 3. ผลการทดสอบตามคุณสมบัติ
 4. ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน

*ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครครบทุกข้อ มิฉะนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เกณฑ์การพิจารณา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกจาหลักฐานการสมัครโดยใช้น้ำหนักในการพิจารณาดังนี้

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 10
 2. คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20
 3. คะแนนวิชาทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 30
 4. คะแนนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 40

Link ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

International School of Engineering